Adóváltozások 2016

Az alábbiakban összefoglaljuk a 2016-tól esedékes legfontosabb adóváltozásokat.

Az adózók minősítése

Társasági adó

Személyi jövedelemadó

Általános forgalmi adó

Helyi iparűzési adó

Gépjárművek adói

Illetékek

 


Az adózók minősítése

A NAV 2016. januártól automatikusan a következő kategóriákba sorolja az adózókat:

 1. megbízható adózó
 2. (átlag) adózó
 3. kockázatos adózó

Megbízható adózó az a vállalkozás, amelyik

 • legalább három éve folyamatosan működik;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;
 • nem rendelkezik 500.000 forintot meghaladó nettó adótartozással;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám-felfüggesztés vagy törlés hatálya alatt;
 • a terhére a NAV által a tárgyévet megelőző két évben kiszabott mulasztási bírság összege nem haladta meg adóteljesítményének 1%-át;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 • nem minősül kockázatos adózónak.

Ha az adózó a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, a NAV a feltételek fennállását a működés megkezdésétől vizsgálja.

Az adóteljesítmény leegyszerűsítve az éves szinten megállapított adófizetési kötelezettséget jelenti.

A megbízható adózók kedvezményei:

 • A NAV által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot.
 • A foglalkoztatott bejelentése és az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettség kivételével a NAV a bevallás, bejelentés és adatszolgáltatás elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén nem szab ki rögtön mulasztási bírságot, hanem figyelmezteti a megbízható adózót a pótlásra illetve a hiba kijavítására.
 • A NAV által kiszabható mulasztási- és adóbírság felső határa megfeleződik. Ez a kedvezmény nem alkalmazható azon mulasztás illetve adóhiány megállapítása esetén, amely a megbízható adózó besorolás elvesztését eredményezi.
 • A NAV az adózó kérelmére évente egyszer a 10.000 Ft-ot elérő, de az 500.000 Ft-ot meg nem haladó összegű adótartozásra legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a halasztás és részletfizetés feltételeinek vizsgálata nélkül (automatikus részletfizetés). Az automatikus részletfizetés nem alkalmazható a beszedett helyi adókra, a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a magánszemélytől a kifizető által levont járulékokra.
 • A visszaigényelt áfa kiutalásának 75 napos határideje 2017. január 1-től 45 napra, 2018. január 1-től 30 napra csökken.

Kockázatos adózó az a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló vállalkozás, amely esetében a következő feltételek bármelyike fennáll:

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján;
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján;
 • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján;
 • egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

Az adózó csak abban az esetben kap kockázatos adózó besorolást, ha a fenti feltétel 2016. január 1-jét követően áll fenn. A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkeztétől számított egy évig áll fenn.

A kockázatos adózókra vonatkozó szankciók:

 • A visszaigényelt áfa kiutalási határideje 75 nap, a kedvezőbb kiutalási szabály nem alkalmazható.
 • 60 nappal meghosszabbodik az ellenőrzés határideje, ha a NAV által ellenőrzés alá vont időszakban, vagy az ellenőrzés időtartama alatt bármikor az adózó kockázatos adózónak minősül.
 • Az ellenőrzés során feltárt adókülönbözet után fizetendő késedelmi pótlék az általános mérték két és félszerese lehet. A kiszabott késedelmi pótlék nem mérsékelhető.
 • Jogszabálysértés esetén a NAV köteles adóbírságot és mulasztási bírságot kiszabni. A kiszabható legkisebb bírság az általános szabályok szerinti maximum érték fele. A NAV által kiszabható mulasztási bírság felső határa másfélszeresre emelkedik.

Végelszámoláskor csak a kockázatos adózók esetében kötelező az adóellenőrzés.

A NAV az adózók besorolását negyedévente, a negyedév utolsó napján rendelkezésre álló adatok alapján felülvizsgálja. Ha a korábbi minősítés megváltozik, a NAV elektronikus úton értesíti az adózót. A besorolás lekérdezhető az ügyfélkapun keresztül.

 


Társasági adó


Növekedési adóhitel

Ha az adózó adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adóévi adózás előtti eredményét meghaladó része (továbbiakban: növekedési adóhitel) eléri, vagy meghaladja a megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének ötszörösét, akkor lehetőség van arra, hogy az adózó a növekedési adóhitelre jutó társasági adót ne a tárgyévben (feltöltéskor), hanem a tárgyévet követő két adóév során egyenletesen elosztva, összesen nyolc részletben fizesse meg.

Nem vehető igénybe a kedvezmény, ha az adózó

 • adóalanyisága az adóévet megelőző három éven belül kezdődött;
 • az adóévben, vagy az azt megelőző három adóévben átalakulásban, egyesülésben, szétválásban vett részt;
 • a feltöltés határidejéig (általában december 20-ig) nem nyilatkozik az adóhatóságnak arról, hogy alkalmazni kívánja a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket.

A növekedési adóhitel összegébe nem számítanak bele bizonyos bevételek (pl. osztalék- és kamatjövedelem, kapcsolt vállalkozástól visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz értéke).

Nem alkalmazhatja az adózó a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket a végelszámolás, a felszámolás időszakában és az azt megelőző adóévre, illetve ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg, az utolsó adóévre.

 


Személyi jövedelemadó


A személyi jövedelemadó mértéke

A személyi jövedelemadó általános mértéke 2016. január 1-től 15%.


Családi kedvezmény

A kétgyermekesek kedvezménye eltartottanként havonta

 • 2016-ban 12.500 Ft
 • 2017-ben 15.000 Ft
 • 2018-ban 17.500 Ft
 • 2019-től 20.000 Ft

Egy eltartott után változatlanul havi 10.000 Ft a kedvezmény. Három és minden további eltartott után eltartottanként havonta változatlanul 33.000 Ft adókedvezmény érvényesíthető.

Az eltartottak adóazonosító jelét a 2016. évről 2017-ben elkészítendő adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban, valamint a 2017-ben adott adóelőleg-nyilatkozatokban lesz kötelező alkalmazni.

A személyi jövedelemadó bevallás új rendje

2016. január 1-től hatályukat vesztik az egyszerűsített bevallásra és az adónyilatkozatra vonatkozó szabályok. Adónyilatkozat és egyszerűsített bevallás utoljára a 2015. évre tehető illetve nyújtható be.

Bevallási nyilatkozat

A magánszemély először a 2015-ben megszerzett jövedelméről tehet bevallási nyilatkozatot a munkáltatójának az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, papír alapon, vagy elektronikus úton.

A magánszemély akkor tehet bevallási nyilatkozatot, ha

 • az adóévben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet szerzett,
 • munkáltatótól nem szerzett tőkejövedelmet (osztalékot, vállalkozásból kivont jövedelmet, árfolyamnyereségből származó jövedelmet, kamatjövedelmet),
 • munkáltatótól nem szerzett 1 millió Ft-ot meghaladó összegű, ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet,
 • a 10% költséghányadot kivéve nem számol el költséget,
 • nem érvényesít semmiféle adóalapot vagy adót csökkentő kedvezményt, és
 • adójáról – az 1%-os felajánlások kivételével – nem rendelkezik, vagyis nem tesz önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot.

Bevallási nyilatkozat az adóévet követő év január 31-ig tehető meg a munkáltató részére. Ha a magánszemélynek egyidejűleg több munkáltatója van, akkor kiválaszthatja, hogy melyiknek tesz nyilatkozatot. Ha a nyilatkozattétel időpontjában a magánszemélynek nincs munkáltatója, a NAV-nak tehet bevallási nyilatkozatot. A nyilatkozat nem vonható vissza és a határidő jogvesztő.

A munkáltató az adóévet követő február 12-ig szolgáltat adatot a NAV-nak arról, hogy kik tettek nála bevallási nyilatkozatot.

A NAV a munkáltatói adó- és járulékbevallások alapján az adóévet követő május 20-ig állapítja meg a bevallási nyilatkozatot tett magánszemélyek adóját. Az adó megállapításáról az adóhatóság értesítést nem küld, csak akkor, ha a munkáltató nem a jogszabályoknak megfelelően állapította meg és vonta le a magánszemély adóját, adóelőlegét.

A bevallási nyilatkozat adóbevallásnak minősül, amely önellenőrzéssel módosítható.

Adóbevallási tervezet

A NAV első alkalommal 2017-ben a 2016. évi jövedelmekről – a magánszemély erre vonatkozó kérelme nélkül is – a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti a magánszemély bevallásának tervezetét. A tervezet akkor válik a magánszemély bevallásává, ha azt a magánszemély – akár változatlan formában, akár kiegészítve azt – igazolható módon elfogadja.

Adóbevallási tervezetet annak a magánszemélynek készít és küld a NAV, aki nem kért munkáltatói adómegállapítást, illetve annak elkészítését a munkáltató nem vállalta, vagy nem tett bevallási nyilatkozatot. További feltétel, hogy a magánszemély az adóév utolsó napján rendelkezzen ügyfélkapuval, vagy külön erre a célra létrehozott, személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel.

Ha az adózó nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal, illetve az annak alapjául szolgáló, az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal, a tervezetet javíthatja, kiegészítheti. A tervezet elfogadásával az adózó teljesíti bevallási kötelezettségét. Abban az esetben, ha az adózó bármely oknál fogva nem fogadja el a tervezetet, adóbevallási kötelezettségét a NAV közreműködése nélkül, bevallás benyújtásával kell teljesítenie.

Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő számára az adóhatóság bevallási tervezetet nem készít.

 


Általános forgalmi adó

Időszakos elszámolású ügyletek

Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, az adófizetési kötelezettség főszabály szerint az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napján keletkezik.

A főszabálytól eltérően az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

 • a számla, illetve a nyugta kiállításának időpontja, ha a számla vagy a nyugta kibocsátása és a fizetés esedékessége megelőzi az elszámolási időszak végét;
 • a fizetés esedékessége, de legkésőbb az érintett elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap, ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik.

Az új előírásokat olyan 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyeknél a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2015. december 31-ét követő időpont.

Az adólevonási jog érvényesítése

Az adóalany a fizetendő adót az ugyanezen adómegállapítási időszakban vagy ezt megelőzően, de az adómegállapítási időszakot megelőző naptári év első napjánál nem korábban keletkezett levonható adóval csökkentheti. Vagyis az adólevonási jog az elévülési időtől függetlenül legfeljebb két évig érvényesíthető önellenőrzés nélkül. Az ennél korábban, de még az elévülési időn belül keletkezett levonható adót az adóalany önellenőrzés keretében abban az időszakban érvényesítheti, amelyben az adólevonási jog keletkezett.

 


Helyi iparűzési adó

Kutatási, fejlesztési kedvezmény

Az önkormányzat rendelete – valamennyi vállalkozóra egységesen – határozhatja meg, hogy a vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel, de legfeljebb az adóévre fizetendő adó összegéig csökkentheti az adóját. Az adóalap változatlanul csökkenthető az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségeivel.

Úthasználati díj utáni kedvezmény

A vállalkozó a ráfordításként, költségként elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért belföldön és külföldön fizetett útdíj, úthasználati díj 7,5 százalékával csökkentheti a vállalkozás szintjén fizetendő iparűzési adóját.

 


Gépjárművek adói

Nem kell regisztrációs adót, gépjárműadót, cégautóadót fizetni a környezetkímélő gépkocsik után. Környezetkímélő gépkocsinak minősül az elektromos, a külső töltésű hibrid elektromos, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjármű és a nulla emissziós (hidrogéncellás) gépkocsi.

 


Illetékek

Megbízható adózók

Illetékmentes a megbízható adózók által a NAV-nál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás.

Cégbírósági eljárási illeték

Nem kell cégbírósági eljárási illetéket fizetni a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállításáért továbbá a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldéséért, ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri.

Környezetkímélő gépkocsik

Mentes a visszterhes vagyonszerzési illeték alól a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímélő gépkocsik tulajdonjogának, valamint az ilyen gépjárművekre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése.